OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Krpal-Plzeň.cz

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Krpal-Plzen.cz, fyzická osoba  podnikající Ing. Karel Krpal (IČ: 74138162) se sídlem Těšínská 1204/19a, 312 00 Plzeň.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Ceny zboží

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém katalogu (e-shopu) jsou vždy aktuální a platné ceny.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, e-mail.

Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího).

 Objednávka zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv a to až do té doby, kdy je již zboží připraveno k expedici.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel. 736 173 751). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu,
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty

Informativní skladovou dostupnost a tedy i dodací lhůtu vidí Kupující na internetových stránkách Prodávajícího včetně možnosti dodání zboží. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Přeprava zboží je možná na dobírku Českou poštou, případně přepravní společností. Po domluvě Kupujícího s prodávajícím je zde možnost dopravy zboží po Plzni zdarma - zboží Vám přivezeme na smluvené místo osobně. Na veškeré maloobchodní objednávky nad 2000 Kč (bez DPH) v E-shopu neúčtujeme poštovné!

Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Další možností je odběr zboží na dobírku a pro velkoobchodníky možnost odběru zboží na fakturu.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má Kupující, který provedl nákup jako spotřebitel, právo, odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Toto své právo může realizovat  osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

  • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Odstoupení od smlouvy Podnikatelem se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz nás dopředu informujte.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně.

Vrácení peněz:

Peníze jsou vracený prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou typu „C“, proto, v odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu nebo adresu, na kterou si přejete prostředky vrátit.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.